Synergics

 

synergics

Genomineerd in de categorieën: Datacenters, Hosting & Domain en Outsourcing & Services Benelux 

 Op weg naar de cloud

Meer en meer bedrijven zetten de stap naar de cloud en doen daarbij beroep op Synergics. Als een van de eerste Microsoft Cloud OS-Netwerk Partners in België, begeleidt Synergics bedrijven op vakkundige manier bij hun traject naar digitalisatie met diverse clouddiensten: van Office 365 tot hosting-oplossingen. Dat alles met oog voor de noden van de klant.

In tien jaar tijd is Synergics uitgegroeid tot een succesvolle onderneming die actief is in België, Nederland en Luxemburg. “We zien op dit moment dat er bij bedrijven meer vraag ontstaat naar cloud-oplossingen,” zegt CEO Jochen Maertens. “Waar er vroeger meer terughoudendheid was, merken we dus wel dat er een bepaalde barrière overwonnen is. Men ziet er de voordelen meer van in.”

Langetermijnsoplossingen

Synergics werkt samen met partners zoals Microsoft, Citrix, CommVault, Oracle, SecureLink en Cloudalize. “Ons aanbod is vandaag sterk gefocust op ons Microsoft-partnership, met oplossingen zoals Office 365 en de Enterprise Mobility Suite, waarbij ook alles wat betreft mobiele toestellen en security-mobiliteit wordt meegenomen. Bovendien bieden we oplossingen voor de business-applicaties van de klant op ons platform en kunnen klanten de klok rond op ondersteuning rekenen.”

Naast een beheerde werkplek in de cloud, behoren ook managed clouddiensten tot het aanbod. Zo levert Synergics als Microsoft Cloud-OS-netwerk Partner hybride cloudoplossingen geïntegreerd met Microsoft Azure Cloud, een flexibel platform met maximale schaalbaarheid.

Hun visie wordt grotendeels gekenmerkt door het streven naar duurzame relaties. “Wij zijn niet het type bedrijf dat korte projecten op poten zet. Ons doel is om op lange termijn met onze klanten te werken en hun te begeleiden in hun digitale transformatie,” verklaart Jochen Maertens.

De juiste mensen

In de volgende jaren mikt Synergics vooral op groei. “We zouden in de komende drie tot vijf jaar graag verdubbelen. Dat lijkt ons mogelijk door onze focus op de cloud en de ervaring die we hebben opgebouwd rond beheer.” De uitdaging is daarbij om mensen te vinden die beschikken over ambitie en de juiste attitude. Volgens de CEO blijkt op dat gebied een schrijnend tekort. “We willen gemotiveerde mensen vinden: werknemers die op een andere manier aan IT willen doen en een meerwaarde willen bieden aan onze klanten. Onze deur staat wagenwijd open voor hen.”

Perfecte scores

Dat de klant primeert is duidelijk. Klantvriendelijkheid blijkt behalve uit de selectie van werknemers ook uit andere aspecten van het bedrijf. “In alles wat we doen is onze service belangrijk. De manier waarop we met de klant in dialoog gaan, de interactie en onze langetermijnvisie daarop vloeit voort uit ons brandpunt: de tevredenheid van de klant. Zo gaan we, indien we minder dan een perfecte score behalen, navragen bij de klant hoe het beter had gekund,” beaamt Jochen Maertens. “Profitability komt bij ons eigenlijk op de tweede plaats, in tegenstelling tot veel andere bedrijven. Ik denk dat dat heel belangrijk is in de manier waarop wij in elkaar zitten; het zit in het DNA van ons bedrijf. We beogen een tevreden klant, en de profitability ontstaat uit die tevredenheid.”


synergics

Nominé dans la catégorie: Datacenters, Hosting & Domain et Outsourcing & Services Benelux 

En route vers le cloud

Les entreprises sont toujours plus nombreuses à opter pour le cloud et font alors appel à Synergics. Un des premiers partenaires du réseau Cloud OS Microsoft, Synergics met son expertise au service des entreprises pour accompagner leur transformation numérique par le biais de divers services cloud. Cela va d’Office 365 à des solutions d’hébergement, en fonction des besoins du client.

En dix ans, Synergics est devenue une entreprise florissante, active en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. «Nous voyons actuellement un regain d’intérêt des entreprises pour les solutions cloud», affirme le CEO Jochen Maertens. «Alors qu’avant, leur hésitation était palpable, elles ont visiblement surmonté une certaine barrière. Elles en perçoivent désormais mieux les avantages.»

Solutions à long terme

Synergics travaille avec des partenaires comme Microsoft, Citrix, CommVault, Oracle, SecureLink et Cloudalize. «Notre offre est actuellement fortement axée sur notre partenariat avec Microsoft et comprend des solutions telles que Office 365 et l’Enterprise Mobility Suite, incluant aussi tout ce qui touche aux dispositifs mobiles et le tandem sécurité/mobilité. Nous proposons également des solutions pour les applications business du client sur notre plateforme et les clients peuvent compter sur une assistance 24h/24.»

Outre les postes de travail virtuels, les services cloud gérés font aussi partie de l’offre. En tant que partenaire du réseau Cloud OS Microsoft, Synergics propose des solutions cloud hybrides intégrées avec Microsoft Azure Cloud, une plateforme flexible permettant une évolutivité maximale.

Leur vision est largement caractérisée par la recherche de relations durables. «Nous ne sommes pas une entreprise mettant sur pied des projets à court terme. Notre objectif consiste à établir des relations de travail à long terme avec nos clients et d’accompagner leur mutation numérique», explique Jochen Maertens.

Le bon profil

Pour les années à venir, Synergics cible avant tout la croissance. «Dans les 3 à 5 années à venir, nous aimerions doubler de volume. Cela devrait être possible en nous focalisant sur le cloud et l’expérience que nous avons accumulée en matière de gestion.» La difficulté consiste à trouver des personnes ambitieuses, ayant l’attitude recherchée. Selon le CEO, le déficit dans ce domaine est criant. «Nous voulons trouver des collaborateurs motivés, qui envisagent l’IT sous un autre angle et veulent offrir une plus-value à nos clients. Notre porte leur est grande ouverte.»

Des scores parfaits

Le client est au centre des préoccupations. Le client prime non seulement dans la sélection des collaborateurs mais aussi dans d’autres aspects de l’entreprise. «Dans tout ce que nous faisons, notre service est primordial. La façon dont nous dialoguons avec le client, l’interaction et notre vision à long terme découle de notre pilier central: la satisfaction du client. Si nous n’arrivons pas à un score parfait, nous allons trouver le client pour savoir ce que nous aurions pu mieux faire», poursuit Jochen Maertens. «La profitabilité ne vient pour nous qu’en deuxième position, contrairement à bien d’autres entreprises. Je pense que c’est un élément déterminant qui fait partie de l’ADN de l’entreprise. Nous ciblons la satisfaction du client et la profitabilité découle de cette satisfaction.»