Sas

 

sas

Genomineerd in de categorie: Analytics & BI & Big Data

Analytics, van data tot de juiste beslissing

SAS is de absolute marktleider in Business Analytics. Met 33,3 procent beschikken ze volgens IDC over een groter marktaandeel dan de negen andere spelers samen. “Vandaag is het belangrijk om data uit een veelvoud aan bronnen snel te kunnen vertalen tot inzichten. SAS kan als analytics tool voor een bepaald departement gebruikt worden, maar we zijn bovenal een enterprise platform: data uit verschillende domeinen in het volledige bedrijf brengen we met elkaar in verband om een totaalbeeld te creëren,” zegt Managing Director van SAS BeLux, Jeroen van Godtsenhoven.

In 2015 kon SAS de verkoop van nieuwe software wereldwijd zien stijgen met 12 procent. Een van die software-oplossingen in het SAS-aanbod is customer intelligence, oftewel de analyse van klantengedrag. In een digitale wereld is dit meer dan ooit voor veel sectoren cruciaal, aldus de Country Manager. “Customer experience is essentieel in de meeste bedrijven, en die begint bij het begrijpen van je klant. Het aantal contactpunten met de klant is daarenboven enorm gestegen in de laatste jaren, en dus krijg je veel meer signalen. Je moet ze analyseren en begrijpen om dan op basis van voorspellende analyses gepaste acties te nemen. Met historische data kan je zo ook aan forecasting doen. Retailers die onze software gebruiken kunnen bijvoorbeeld voor elk winkelpunt voorspellen hoeveel exemplaren van een bepaald product er op een bepaald moment verkocht zullen worden. Met die informatie kan je de juiste beslissing nemen in verband met onder andere je stock en prijsbepaling.”

Door middel van visualisering kunnen die analyses bovendien erg begrijpelijk worden. “Visual analytics, bijvoorbeeld, is een tool die de gebruiker toelaat om op een heel dynamische manier de data visueel te interpreteren. Door die visuele factor is de data veel makkelijker te begrijpen. Daar is veel vraag naar: op korte termijn hebben we meer dan 14.000 actieve klanten die Visual Analytics gebruiken. Gartner geeft SAS Visual Analytics van alle analytics providers de hoogste score voor interactive visualization.”

Embedded analytics is een andere uitdaging die SAS aangaat. Daarmee voorziet SAS analytische modellen die optimaal geïntegreerd worden in het operationele proces. “Neem nu de recommendations in een webshop. Die producten worden proactief voorgesteld. Door een complexer analytisch model te gebruiken kan je een meer geïndividualiseerde ervaring bieden aan de klant, en dat kan door theoretische kennis in operationele processen te integreren.” SAS implementeerde e een innovatieve recommendation-engine voor Shop Direct die bekroond werd met de Retail Technology Initiative of the Year 2016.

“In de toekomst willen we ons uiteraard blijven inzetten op vlak van Customer Intelligence, Fraud Detection & Prevention, Cyber Security, Risk Management en Internet of Things,” verzekert Jeroen van Godtsenhoven. “Daarnaast gaan we nog meer tijd en middelen investeren om dichter bij de klant te staan. Bijvoorbeeld door de markt te segmenteren om meer tijd te spenderen aan klanten die daar behoefte aan hebben. Zo staat ons team in Dublin ter beschikking voor de kleinere bedrijven die gebruik maken van een aantal laagdrempelige producten. Binnen België richten we ons dan tot onze klanten waarmee we vooruit willen met betrekking tot analytics en hun digitale transformatie. Die langetermijnrelaties willen we verder uitdiepen.”


sas

 

Nominé dans la catégorie: Analytics & BI & Big Data

Analytics: des données à la bonne décision

SAS est leader du marché dans le domaine de l’analytique d’affaire ou business analytics. Avec 33,3%, cette société a une part de marché supérieure selon IDC à la part de marché combinée des neuf autres acteurs. «Actuellement, il est important de traduire rapidement des données issues des sources les plus diverses en prospectives. SAS peut être utilisé comme outil analytique pour un département ou service donné mais nous offrons essentiellement une plateforme d’entreprise: elle rassemble des données issues de différents domaines dans toute l’entreprise pour créer une image globale», affirme le Managing Director de SAS BeLux, Jeroen van Godtsenhoven.

En 2015, les ventes de nouveaux logiciels SAS ont connu une croissance de 12% dans le monde. Une des solutions logicielles de l’éventail SAS concerne la «Customer Intelligence», l’analyse du comportement des clients. Dans un monde numérique, cet aspect est plus crucial que jamais pour de nombreux secteurs selon le Country Manager. «Une bonne expérience client est vitale dans la plupart des entreprises et commence par la compréhension de votre client. Le nombre de points de contact avec le client a considérablement augmenté ces dernières années: vous recevez donc bien plus de signaux. Il faut les analyser et les comprendre pour pouvoir agir sur base d’analyses prédictives. L’analyse de données historiques permet aussi de faire des prévisions. Les détaillants qui utilisent nos logiciels peuvent, par exemple, prédire pour chaque point de vente combien d’exemplaires d’un produit donné seront vendus à un moment donné. Avec ces informations, vous pouvez prendre une décision pertinente concernant votre stock, le prix etc.

La visualisation peut en plus rendre ces analyses facilement compréhensibles. «Visual Analytics, par exemple, est un outil qui permet à l’utilisateur d’interpréter visuellement des données de façon très dynamique. Le facteur visuel facilite considérablement la compréhension des données. C’est un produit très demandé: nous avons très vite eu plus de 14.000 clients actifs utilisant «Visual Analytics». Gartner attribue à «SAS Visual Analytics» le meilleur score parmi tous les fournisseurs de logiciels analytiques pour la visualisation interactive.”

«Embedded Analytics» est un autre défi que SAS a relevé. Il permet à SAS de fournir des modèles analytiques pouvant être intégrés de façon optimale dans le processus opérationnel. «Prenez les recommandations faites par un webshop. Les produits sont présentés de façon proactive. En utilisant un modèle analytique plus complexe, vous pouvez offrir une expérience plus personnalisée au client. Il suffit pour cela d’intégrer des connaissances théoriques aux processus opérationnels.» SAS a mis au point un moteur de recommandation innovant pour Shop Direct qui a été couronné par le prix «Retail Technology Initiative of the Year 2016».

«A l’avenir, nous poursuivrons nos avancées dans les domaines Customer Intelligence, Fraud Detection & Prevention, Cyber Security, Risk Management et Internet of Things», assure Jeroen van Godtsenhoven. «De plus, nous investirons encore plus de temps et de moyens pour nous rapprocher du client. Nous pourrions segmenter le marché pour consacrer plus de temps aux clients qui en ont besoin. Notre équipe de Dublin, par exemple, se tient à la disposition d’entreprises plus modestes qui utilisent un certain nombre de produits plus accessibles. En Belgique, nous nous tournons vers des clients avec qui nous voulons avancer en ce qui concerne l’analytique et leur transformation numérique. Nous souhaitons approfondir ces relations à long terme.»