Capgemini

 

capgemini

Genomineerd in de categorie: Applications

Wereldwijde expertise lokaal toegepast

Met 180.000 mensen wereldwijd, waarvan 720 medewerkers in België, is Capgemini een bekende naam op de markt van IT-diensten en consulting. Kris Poté is al zestien jaar Vice President Marketing & Communication en Corporate Responsibility & Sustainibility Officer bij Capgemini. “Tijd genoeg om Capgemini uit te zien groeien van Europese tot wereldwijde speler,” verzekert hij.

Focus op samenwerking

Capgemini kan zich vooral onderscheiden door de Collaborative Business Experience, waarbij nauw wordt samengewerkt met de klant. “Het belangrijkste is voor ons de dialoog met de klant. In overleg kijken we waar we kunnen helpen en waar we in de IT- en business-processen verbeteringen kunnen aanbrengen, zodat zij meer competitief in de markt staan. We willen onze klanten de mogelijkheden bieden om alle kansen op de markt te benutten en daarnaast kostenefficiënt te werken.” Daarbij worden verschillende methodes gebruikt. Zo kan er beroep worden gedaan op bestaande pakketten van partners als SAP of Oracle. “Welke technologie we gebruiken doet er minder toe. Wat Capgemini écht kenmerkt is het woord samenwerking.”

In 2015 kon Capgemini een aanzienlijke groei optekenen. Dit grotendeels door de acquisitie van IGATE. “De aanwinst deed ons wereldwijd fel groeien,” laat Kris Poté weten. Maar ook in België kende Capgemini een organische groei met een aantal nieuwe klanten uit de IT- en retailsector. “Door aanzienlijke klanten die erbij gekomen zijn, kunnen we een stevige groei optekenen; een groei die bovendien boven het marktgemiddelde zit.”

De juiste oplossing

Het zakelijke applicatielandschap evolueert razendsnel. Bedrijven gaan op zoek nieuwe technologieën die steeds sneller kunnen evolueren en applicaties moeten meteen aangepast kunnen worden naar de noden van de klant. Capgemini probeert hen daarvoor de geschikte oplossingen aan te reiken.

“Wij gaan hen begeleiden in hun project om in de digitale wereld meer succes te bereiken. Dat begint met het optimaliseren van processen, waardoor de stap naar bijvoorbeeld cloud computing daarna vlotter verloopt.” Door een personeelsbestand in meer dan veertig landen wordt het bedrijf bovendien geschraagd door talent en middelen van over de hele wereld: een wereldwijde expertise die lokaal kan worden toegepast.

Disruptief denken

Om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan spitst Capgemini Belgium zich toe op enkele specifieke richtingen. “Ten eerste concentreren we ons op oplossingen om IT-operaties te optimaliseren,” legt Kris Poté uit. “Daarnaast brengen we klanten dichter bij de cloud en richten we ons op beveiliging en controle. Ten slotte willen we de klant helpen om hun bedrijf op een andere manier te bekijken en andere tools te gebruiken om dat inzicht te verwerven.” Kris Poté onderscheidt zes centrale thema’s in de IT-sector die ervoor zullen zorgen dat bedrijven hun model moeten heruitvinden: Social Media, Mobile, Analytics, Cloud, Internet of Things en Security. “Heel dat geheel van tendensen maakt het noodzakelijk om bedrijven op disruptieve manier te laten nadenken: om te breken met het huidige model en ook in de toekomst succesvol te zijn,” beaamt hij. “Want het bedrijf dat de dag van vandaag niet denkt in termen van verandering, dat gaat de markt uit.”


capgemini

Nominé dans la catégorie: Applications

Expertise globale et mise en œuvre locale

Avec 180.000 collaborateurs dans le monde dont 720 en Belgique, Capgemini est un nom bien connu sur le marché de la consultance et des services IT. Kris Poté est depuis 16 ans Vice President Marketing & Communication et Corporate Responsibility & Sustainibility Officer chez Capgemini. «Cela m’a permis de voir Capgemini passer d’une stature européenne à une stature mondiale», explique-t-il.

Focalisation sur la collaboration

Capgemini se distingue principalement par la Collaborative Business Experience privilégiant une étroite collaboration avec le client. «Ce qui prime pour nous c’est le dialogue avec le client. Nous voyons ensemble comment nous pouvons l’aider et quelles sont les améliorations à apporter à ses processus business et IT. Nous souhaitons offrir à nos clients la possibilité d’exploiter toutes les opportunités du marché tout en gardant une maîtrise optimale des coûts.» Différentes méthodes sont envisageables. Le client peut faire appel à des packages existants de partenaires tels que SAP ou Oracle. «La technologie utilisée n’est pas un critère déterminant. Ce qui caractérise réellement Capgemini, c’est la collaboration.»

En 2015, Capgemini a affiché une croissance considérable, due largement à l’acquisition d’IGATE. «Nous avons enregistré une croissance notable sur le plan mondial», confirme Kris Poté. En Belgique, Capgemini a connu une réelle croissance grâce à de nouveaux clients issus des secteurs IT et de la vente. «L’arrivée de clients notables nous a permis d’afficher une croissance solide, supérieure à la moyenne du marché.»

La solution exacte

Les applications d’affaire évoluent très rapidement. Les entreprises recherchent de nouvelles technologies qui changent toujours plus vite: les applications doivent pouvoir être adaptées sur le champ aux besoins du client. Capgemini leur propose des solutions correspondant le mieux à leurs demandes.

«Nous les accompagnons dans leur projet d’exploiter au mieux l’univers numérique. Cela commence par l’optimisation des processus, ce qui facilite ensuite la transition vers le cloud computing, par exemple.» Avec du personnel dans plus de 40 pays, l’entreprise bénéficie du renfort de talents et de moyens issus du monde entier: une expertise globale pouvant être mise en œuvre sur le plan local.

Pensée disruptive

Pour répondre aux défis futurs, Capgemini Belgium se focalise sur quelques approches spécifiques. «Nous nous concentrons d’abord sur des solutions visant à optimiser les opérations IT», explique Kris Poté. «Ensuite, nous rapprochons les clients du cloud et nous nous focalisons sur la sécurisation et le contrôle. Enfin, nous aidons le client à voir son entreprise sous un autre angle et à utiliser d’autres outils pour y arriver.» Kris Poté distingue six thèmes centraux dans le secteur IT qui contraindront les entreprises à réinventer leur modèle: réseaux sociaux, mobilité, analytics, cloud, internet des objets et sécurité. «Cet ensemble de tendances oblige les entreprises à adopter une pensée disruptive pour rompre avec le modèle en vigueur et réussir à l’avenir.» «L’entreprise qui, actuellement, ne pense pas en termes de changement disparaîtra du marché.»